Elenciuc Daniela, conf. univ., dr. Șef de Departament

Departamentul Biologie şi Ecologie promovează un management participativ, calitativ şi flexibil, axat pe eficientizarea activităţii didactice; valorificarea potenţialului ştiinţific al cadrelor didactice ale departamentului; valorificarea potenţialului personalului auxiliar, valorificarea potențialului intelectual și calităților valoroase ale studenților, utilizarea eficientă a resurselor materiale din cadrul Facultății de Biologie și Pedologie. În cadrul Departamentului activează: doctori habilitaţi, profesori universitari – Aurelia Crivoi, Veaceslav Reva, Leonid Voloșciuc; doctori, conferenţiari universitari –  Mihai Leşanu, Nadejda Grabco, Alexandr Corlăteanu, Veaceslav Purcic, Victor Ciocîrlan, Vadim Rusu, Iurie Bacalov, Tatiana Dudnicenco, Sergiu Dobrojan, Daniela Elenciuc, Angela Port, Valentina Ciochină; doctori lectori – Maria Frunză, Ana Moldovan, Ala Cherdivară, asistent – Natalia Buracinschi.

Bacalov Iurie, dr., conf. univ.

Buracinschi Natalia, lector

Crivoi Aurelia, dr. hab., prof. univ.

Dobrojan Sergiu, dr., conf. univ.

Dudnicenco Tatiana, dr., conf. univ.

Bîrsan Ana, dr., conf. univ.

Frunză Maria, dr., conf. univ.

Grabco Nadejda, dr., conf. univ.

Leşanu Mihai, dr., conf. univ.

Moldovan Anna, dr., lector

Port Angela, dr., conf. univ.

Purcic Veceslav, dr., conf. univ.

Rusu Vadim, dr., conf. univ.

Caraion Anastasia, Laborant

Cadrele didactice ale departamentului aplică cu succes strategiile şi tehnologiile didactice eficiente pentru îmbunătățirea calităţii procesului de predare-învăţare-evaluare, studenţii având la dispoziţie monografii, manuale, note de curs, caiete de lucrări practice, indicaţii pentru lucrările de laborator  şi teste de evaluare elaborate de către titularii disciplinelor predate.

Îmbunătăţirea calităţii procesului didactic la departament este orientată spre: reactualizarea planurilor de învăţământ şi armonizarea lor din punct de vedere structural, al conţinuturilor şi a formelor de evaluare cu documentele europene şi cu structura respectivă a învăţământului universitar; adaptarea planurilor de studii Master la cerinţele pieţii muncii; diversificarea tehnicilor de predare-învățare-evaluare; plasarea accentului pe dezvoltarea direcţiilor noi, moderne, în special al celor orientate spre  Biotehnologiile moderne.

În acest context, pentru colectivul departamentului primordial este:

  • dezvoltarea profesională a colaboratorilor departamentului prin aplicarea cadrelor didactice la programe de mobilitate internaţională şi naţională, la programe de formare continuă în cadrul USM;
  • orientarea activităţii colectivului pentru elaborarea suporturilor de curs şi acoperirea necesarului de materiale didactice, pentru diferitele forme de învătământ.
  • Dezvoltarea activitatii de introducere în procesul de instruire a noilor tehnologii, a cursurilor on-line.
  • Utilizarea diverselor metode şi tehnologii moderne în procesul de instruire şi de cercetare în scopul asigurării şi îmbunătăţirii procesului de învăţare şi stimulare a interesului studenţilor pentru biologie;
  • Revizuirea şi diversificarea modalităţilor de realizare a practicilor de specializare şi de producţie în scopul formării competenţelor practice /antreprenoriale.
  • Invitatrea specialiştilor din domeniu (a practicienilor) din ţară şi a  specialiştilor din diverse ţări pentru a ţine cursuri, lecţii atractive şi utile pentru formarea tinerilor specialişti.
  • Iniţierea unei serii de lecţii /mese rotunde cu invitarea savanţilor şi a specialiştilor din câmpul muncii pentru aprofundarea cunoştinţelor studenţilor, orientarea în carieră şi dezvoltarea competenţelor antreprenoriale

Cadrele didactice au o bogată experiență profesională, dispun de strategii de predare  adaptate în funcţie de cerinţele studenților. Profesorii elaborează și se implementează noi cursuri, în procesul de predare – învăţare utilizează diverse modalităţi de predare şi evaluare a cunoştinţelor, care se reflectă asupra întregului proces educațional. Colectivul profesoral efectuează o amplă selecţie a resurselor utile pentru cei interesaţi de învăţarea activă şi predarea subiectelor legate şi problemele actuale ale biologiei în contextul dezvoltării durabile, securităţii biologice şi conservării biodiversităţii. Cadrele didactice au formate competenţele de utilizare a instrumentelor TIC şi utilizează în cadrul orelor diverse platforme educaţionale: Moodle, Google clasroom, Google drive, Zoom etc. Totodată, profesorii de la departament predau cursuri şi la specialităţile „Silvicultură şi grădini publice”, „Geografie” din cadrul facultăţii, precum şi la alte facultăţi ale Universităţii: Chimie şi Tehnologie chimică; Psihologie, Ştiinţe ale educaţiei, Sociologie şi Asistenţă socială.
Materialul teoretic este consolidat prin realizarea lucrărilor practice şi lucrărilor de laborator, datorită prezenţei unei baze tehnico-materiale solide şi funcţionale ce permite formarea competenţelor de  utilizare a cunoştinţelor de bază din domeniul biologiei în diverse situaţii de comunicare referitoare la beneficiile şi riscurile activităţii organismelor vii; investigarea posibilităţilor obţinerii de produse utile omului de către organismele vii cu ajutorul aparatelor şi ustensilelor de laborator, datorită utilajului de analize moleculare a ADN, proteinelor, lipidelor etc, existenţei camerei de cultivare a ţesuturilor in vitro etc.; aplicarea tehnicilor interactive de acumulare, înregistrare, reprezentare, interpretare şi comunicare a informaţiei referitoare la activitatea vitală a organismelor; proiectarea acţiunilor de ocrotire și conservare a biodiversității în populațiile naturale, datorită bazelor de practici, colecţiilor de animale şi plante, colecţiei de alge etc.; implicarea personală în activităţi de menţinere a propriei stări de sănătate şi a celor din jur prin realizarea monitorizării aplicării cunoştinţelor biologice prin însuşirea tehnicilor de lucru şi a metodelor de investigare a proceselor şi fenomenelor biologic; de proiectare, organizare și realizare a activității didactice în contextul modernizării procesului educațional. Învăţarea creativă este stimulată prin elaborarea de lucrări individuale, bazate pe cunoştinţele însuşite riguros.

Adresa
Contacte
Toleranță zero corupției

Universitatea de Stat din Moldova 2024 © All Rights Reserved